1. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury reklamacji jest wypełnienie protokołu reklamacji i przesłanie go na adres reklamacje@esales.com.pl. Protokół reklamacji w wersji edytowalnej można pobrać tutaj: (PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY – POBIERZ )

2. Wszystkie pola protokołu reklamacji muszą zostać czytelnie wypełnione, w szczególności muszą się na nim znaleźć następujące informacje:

– nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację,
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,
– numer faktury zakupu oraz data jej wystawienia,
– dokładny i jednoznaczny kod (ewentualnie kolor) oraz marka reklamowanego produktu, szczególnie w przypadku zamienników,
– dokładny opis przyczyny reklamacji i model (symbol) urządzenia, w którym reklamowany produkt był instalowany.

Nie wpisanie do protokołu powyższych informacji może skutkować wydłużeniem czasu rozpatrywania reklamacji. Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru w przypadku niekompletnie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnionego protokołu.

3. W ciągu 48 godzin od zgłoszenia, pracownik Działu Reklamacji w wiadomości zwrotnej nada numer RMA oraz poinstruuje o dalszej procedurze reklamacyjnej, między innymi o dokumentach wymaganych do rozpatrzenia reklamacji.

4. Po otrzymaniu numeru RMA Reklamujący odsyła wadliwy sprzęt wraz z uzupełnionym o numer RMA protokołem reklamacji oraz wymaganymi dokumentami pod wskazany w wiadomości adres. Jeśli reklamacja dotyczy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, reklamujący może zostać poproszony o wysłanie towaru bezpośrednio do serwisu producenta. Wszystkie te informacje znajdą się w wiadomości zwrotnej. Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru, który nie został wcześniej zgłoszony lub jego wysłanie nie zostało wcześniej uzgodnione z pracownikiem Działu Reklamacji.

5. Jeżeli powodem reklamacji jest zła jakość wydruku, do reklamacji bezwzględnie należy dołączyć wydruk obrazujący tą wadę. Najlepiej jeśli jest to raport stanu drukarki, z widocznym poziomem środka drukującego. Jeżeli natomiast powodem reklamacji jest błąd urządzenia, należy w protokole wpisać dokładny kod błędu wraz z opisem sytuacji, w której ten błąd wystąpił.

6. Szczególne rodzaje dokumentów wymagane przez niektórych producentów do przyjęcia reklamacji, niezależnie od powodu reklamacji:

– bębny Ricoh: kompletny wydruk raportu SMC wykonany na urządzeniu, w którym instalowany był bęben (można go wykonać również przy użyciu innego bębna).
– bębny, pasy transferu i zespoły grzejne Konica Minolta: kompletny wydruk MML (Machine Management List) wykonany na urządzeniu, w którym instalowany był pas.
– tonery i bębny Kyocera: wydruk Status Page lub Maintenance Report wykonany na urządzeniu, w którym instalowany był toner lub bęben

W przypadku braku tych dokumentów Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru.

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym, które nie gorzej niż oryginalne ochroni towar przed uszkodzeniami. Firma eSales nie odpowiada za uszkodzenia reklamowanego towaru powstałe podczas transportu. Ponadto tonery i bębny muszą być zabezpieczone przed wysypywaniem się z nich proszku, na przykład poprzez dokładne i szczelne owinięcie ich w folię stretch. Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru uszkodzonego podczas transportu lub zasypanego proszkiem tonera.

8. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 30 dni roboczych. Dział Reklamacji firmy eSales dołoży wszelkich starań by czas ten był możliwie najkrótszy, jednak zastrzega sobie prawo do jego wydłużenia z przyczyn od siebie niezależnych.

9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez email: reklamacje@esales.com.pl albo pod numerem telefonu 32 205 82 86 wew. 112 lub 123